SOROGAN HANACARAKA

SOROGAN HANACARAKA

SOROGAN HANACARAKA

Penulis: 1)Dwiana Asih Wiranti, M.Pd., 2)Wulan Sutriyani, M.Pd

Edisi 1, Cetakan ke 1, Oktober 2022

Jumlah Halaman: i + 45 hlm

Ukuran Buku: 14,8 x 21 Cm


Sinopsis:

Bahan ajar iki disusun kanggo ngewangi guru lan siswa kelas 3 Sekolah Dasar (SD) nyinauni bab Aksara Jawa. Isine lewih akeh awujud gladhen utawa latihan kanggo ngulinakake para siswa maca lan nulis aksara Jawa. Materi kang disinauni kalebu materi huruf utawa aksara Jawa kang cacahe ana 20. Kejaba iku uga ana materi aksara legena lan sandhangan. Aksara legena iki awujud tembung lan ukara kang durung diwuwuhi sandhangan. Materi sandhangan kang disinauni kalebu sandhangan swara, panyigeg wanda lan mandaswara. Supaya pasinanon bisa lewih efektif, guru bisa nggunakake metode sorogan utawa setor apalane para siswa. Bahan ajar iki bisa digunakake kanggo nyinauni para siswa ana ing pasinaon model daring (dalam jaringan), amerga ana ing versi ebook, kang wis dilengkapi link supayane siswa bisa langsung ngirim hasil sinau maca lan nulis mrang gurune. Muga-muga bahan ajar iki bisa mugunani.

Link Pratinjau: https://unisnupress.unisnu.ac.id/assets/media/sorogan-hanacaraka.pdfAdmin Unisnu

Komentar